Po wielu latach starań władz samorządowych gminy Sulejów, przy wsparciu polityków i władz samorządowych województwa łódzkiego - pozyskano odpowiednie środki na prace związane z pogłębianiem rzeki Pilicy. Według władz gminy i administratora rzeki Pilicy, którym są Wody Polskie wypłycenie rzeki na skutek: zarastania roślinami, deponowaniu osadów które wlecze woda w postaci  piasku i mułu, stwarza zagrożenie powodziowe. Stan dna od czasu powstania Zalewu Sulejowskiego (1969–1974) podniósł się w Sulejowie o 1m. W grudniu 2020 r. w okolicy Podklasztorza spotkały się wszystkie strony zainteresowane wdrożeniem projektu, a w styczniu 2021r przystąpiono do realizacji zadania.

Ponieważ prace są wykonywane w obszarach chronionych: Natura 2000 Dolina Środkowej Pilicy, Sulejowski Park Krajobrazowy, Użytek Ekologiczny na Murowańcu, niezbędny był tryb ustalenia sposobu i terminu prowadzenia prac niezagrażający mieszkających tu zwierzętom i roślinom. Podstawowym wymogiem przy prowadzonej inwestycji jest  bezpieczny termin prowadzonych prac, poza sezonem lęgowym i rozrodczym tj od ½ sierpnia  do końca marca.  Ważną kwestią jest bieżący nadzór przyrodnika, który w sytuacjach problemowych może interweniować na bieżąco, nawet  czasowo wstrzymując inwestycje. Pracownicy Sulejowskiego PK co tydzień monitorują postęp prac hydrotechnicznych i przestrzeganie uzgodnionych projektowych warunków. Prace pogłębieniowe i umacnianie wałów Pilicy, są przewidziane na lata 2020 i 2021. W miesiącu styczniu i lutym wykonawca prowadził prace przygotowawcze i pogłębieniowe w kilku miejscach między Sulejowem a Barkowicami. Zastosowana  technologia refulacji polega na przepompowaniu mocno uwodnionego  piasku z pogłębiarki pływającej po rzece, rurami na brzegi lub sztuczne wyspy.

Tekst Z.K.
Fot. P.W., Z.K.