Skocz do treści

Docieplanie budynków a miejsca gniazdowania ptaków

Bolimowski PK   \   Aktualności

Poniżej przedstawiamy przykład dobrej "ptasiej" praktyki wdrażanej w Skierniewickiej Spółdzielni Mieszkaniowej:

W listopadzie b.r. na budynkach (wieżowcach) na Oś. Widok Skierniewicka Spółdzielnia Mieszkaniowa powiesiła 2 budki lęgowe przeznaczone dla pustułek. W mijającym roku ptaki te wyprowadziły lęgi w przypadkowych miejscach, na wysoko położonych balkonach. Zapewnienie sztucznych miejsc ma na celu podtrzymanie obecności tych sympatycznych sokołów w Skierniewicach jak i ochronę mieszkańców przed pewnymi niedogodnościami przy korzystaniu z balkonów w okresie stałej obecności na nich karmionych piskląt.
W tym samym czasie SSM rozwiesiła na kilku blokach na Widoku także budki lęgowe dla jerzyków (poziome, przy górnej krawędzi dachu), wróbli (na bocznych płytach balkonowych w pionach klatek schodowych) i kawek (górna część ścian szczytowych). W przypadku wróbla już wiosną budki wieszano przy blokach SSM na drzewach, nie tylko na Widoku.
Powyższe gatunki, prawnie chronione, tracą możliwości lęgów po ociepleniu budynków czyli likwidacji wcześniej istniejących, wykorzystywanych otworów i szpar. Budki mają za zadanie zrekompensować powstałe straty.

- Mirosław Nowicki

Zachęcamy również do zapoznania się z podstawą prawną do podobnych działań:

Wszystkie gatunki ptaków zasiedlające budynki są objęte ochroną gatunkową. Do gatunków najczęściej zasiedlających budynki mieszkalne na terenach miejskich należą: jerzyki, pustułki, wróble, kawki, jaskółki oknówki, gołębie miejskie, sroki, mazurki, pliszki siwe, szpaki oraz chronione ropuchy szare i jeże europejskie.

Jeżeli prace remontowe, w wyniku których dochodzi do zniszczenia siedlisk, gniazd lub jaj, a także płoszenia lub niepokojenia ptaków objętych ochroną są prowadzone bez zezwoleń odpowiednich organów, naruszają one zakazy wymienione w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody’G95’, Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną oraz ustawach z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane i z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. W takim wypadku dochodzi do oczywistego naruszenia przepisów ww. aktów, co wymaga interwencji właściwych organów.

Organem właściwym do podjęcia takiej interwencji oprócz organów ochrony przyrody i organów ścigania jest także organ nadzoru budowlanego. Zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane organ wstrzymuje postanowieniem prowadzenie robót budowlanych wykonywanych w sposób mogący spowodować zagrożenie środowiska. W przypadku prowadzenia prac budowlanych mogących zagrozić ptakom bytującym na terenie inwestycji lub ich siedliskom, organ nadzoru budowlanego zobowiązany jest do wstrzymania przeprowadzanych prac budowlanych. Ponadto zgodnie z art. 75 ustawy Prawo ochrony środowiska w trakcie prac budowlanych inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac.

Jeżeli ochrona elementów przyrodniczych nie jest możliwa, należy podejmować działania mające na celu naprawienie wyrządzonych szkód, w szczególności przez kompensację przyrodniczą. Przed rozpoczęciem prac remontowych lub termomodernizacyjnych zarządca budynku powinien zlecić doświadczonemu ornitologowi inwentaryzację przyrodniczą w zakresie występowania ptaków gatunków chronionych, w celu uniknięcia nieumyślnego zniszczenia schronień tych gatunków podczas prac budowlanych.

W sytuacji, gdy zniszczenie schronień ptaków gatunków chronionych podczas prac budowlanych jest konieczne, należy zwrócić się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydanie stosownego zezwolenia oraz zapewnić tym gatunkom zastępcze miejsca lęgowe.

Zgodnie z art. 127 pkt 2 lit. e ustawy o ochronie przyrody’G95’, kto umyślnie narusza zakazy obowiązujące w stosunku do zwierząt objętych ochroną gatunkową podlega karze aresztu lub grzywny.

Sporządzenie opinii powinno być niezbędne w przypadku planowanych przedsięwzięć o charakterze budowlanym: remonty, modernizacje (typu: termomodernizacja, ocieplanie lub remont powierzchni strychowych w tym wymiana dachu, oraz remont przestrzeni wentylacyjnej stropodachów, wymiana orynnowania, remont ciągów kominowych i wentylacyjnych, kratowanie otworów prowadzących na stropodachy, tynkowanie elewacji zewnętrznych itp.) prowadzonych w budynkach w okresie od 1 marca do 15 października; Opinia ma przede wszystkim stwierdzić:

  • obecność lub brak lęgów lub gniazd ptaków, brak lub obecność nietoperzy gatunków objętych ochroną prawną ( ścisłą lub częściową) zgodnie z obowiązującym prawem;
  • przybliżoną liczbę gniazd i stadium lęgów w rozbiciu na poszczególne gatunki, jak również określać rozmieszczenie gniazdowania ptaków na poszczególnych fragmentach ( ścianach) obserwowanej konstrukcji;
  • informację o możliwości ubiegania się przez inwestora o uzyskanie odstępstw od obowiązujących zakazów (art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r, o ochronie przyrody’G95’), w szczególności wtedy gdy gniazdowanie ptaków uniemożliwia prowadzenie robót lub inwestor zamierza zniszczyć siedlisko lęgowe.

Należy dążyć do wdrożenia w życie zasady, że rozliczenie tak zwanego kredytu termomodernizacyjnego lub innego dofinansowania tych robót (np. przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) powinno być dokonywane z inwestorem także na podstawie adnotacji autora opinii ornitologicznej, iż w czasie prowadzenia już zakończonych prac budowlanych warunki podane w opinii zostały w pełni dotrzymane przez wykonawcę robót.

Źródło artykułu znajdziesz tutaj.

Oprac. K. Nowak

 <strong>Budka dla kawki powieszona na bloku</strong><br /><i>fot. Mirek Nowicki</i><br />(Bolimowski PK) <strong>Budka dla pustułki</strong><br /><i>fot. Mirek Nowicki</i><br />(Bolimowski PK) <strong>Budka dla pustułki</strong><br /><i>fot. Mirek Nowicki</i><br />(Bolimowski PK)
Łódzkie promuje