Skocz do treści

V edycja konkursu "Strażnik Siedlisk Przyrodniczych"

Bolimowski PK   \   Aktualności

WFOŚiGW w Łodzi zaprasza do udziału w V edycji Konkursu „Strażnik Siedlisk Przyrodniczych". Pula środków przeznaczona na nagrody w Konkursie wynosi do 40.000,00 zł. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do władania nieruchomością, na terenie której realizowano działania zgłoszone do Konkursu. Celem konkursu jest promowanie działań służących zachowaniu dziedzictwa przyrodniczego regionu, w szczególności ochronie cennych siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów.


Zakres Konkursu obejmuje m.in. następujące działania:

zachowanie miejsc gniazdowania ptaków; ochrona muraw ciepłolubnych z cenną florą poprzez ekstensywny wypas lub wykaszanie; ochrona muraw ciepłolubnych z cenną florą poprzez ekstensywny wypas lub wykaszanie; zachowanie/ochrona miejsc lęgowych płazów; zachowanie miejsc występowania kolonii rozrodczych nietoperzy; ochrona mokradeł jako siedlisk gatunków roślin i zwierząt. Do Konkursu mogą być również zgłaszane działania podejmowane na rzecz zachowania (ochrony) tradycyjnych odmian drzew owocowych (starych sadów), ochrony i konserwacji pomnikowych okazów drzew oraz zachowania gatunków i odmian roślin ozdobnych (tradycyjne ogrody przydomowe).

Przyjmowanie kart zgłoszeniowych - do 18 października 2013 r.


Więcej informacji na stronie www.zainwestujwekologie.pl

fot. Archiwum ZPKWŁ
Łódzkie promuje