Nowe użytki ekologiczne na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W marcu bieżącego roku Rada Miejska w Łodzi uchwaliła dwie formy ochrony przyrody na obszarze Lasu Łagiewnickiego, który znajduje się w Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich. Te nowe obszarowe formy ochrony przyrody to użytki ekologiczne. Użytki ekologiczne to zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej.


W Lesie Łagiewnickim występuje jeden z nielicznych w Łodzi tak dobrze zachowanych płatów higrofilnych lasów i zarośli oraz szuwarów zwany „Bagnem Ługi” oraz jeden z nielicznych tak dobrze zachowanych płatów śródleśnych łąk i szuwarów zwany „Opadówką”. Te niezwykle cenne miejsca na terenie lasu zostały ustanowione nowymi użytkami ekologicznymi.


Bagno Ługi to zajmujący 3,43 ha powierzchni Lasu Łagiewnickiego obszar zasługujący na ochronę. Jest to śródleśne mokradłowe zagłębienie z charakterystyczną szatą roślinną. Obecnie panuje w tym miejscu zbiorowisko zaroślowe, tzw. łozowisko. Łozowiska to zarośla krzewiastych wierzb, głównie wierzby uszatej (Salix aurita) i wierzby szarej (Salix cinerea). Cennymi roślinami występującymi na Bagnie Ługi są: rzadka w naszym regionie tojeść bukietowa (Lysimachia thyrsiflora) zasiedlająca bagna i moczary oraz różne gatunki turzyc tworzące w obrębie mokradeł szuwary.


Opadówka to jedno z uroczysk lasu, w którego centralnej części znajduje się śródleśna łąka z zanikającymi w Lesie Łagiewnickim półnaturalnymi biocenozami higrofilnymi. W florze łąki spotykamy wiele cennych roślin związanych z wilgotnymi siedliskami, m.in.: knieć błotną (Caltha palustris), niezapominajkę błotną (Myosotis palustris) i kuklika zwisłego (Geum rivale) oraz rośliny chronione np. kukułkę szerokolistną (Dactylorhiza majalis).


Dwa nowe użytki ekologiczne stanowią również ważne enklawy dla rozwoju płazów, m.in.: żab moczarowych, żab trawnych i różnych żab zielonych. Są miejscami wypoczynku dla dzików i saren. Niekiedy można na nich zaobserwować nawet łosie.


To wyjątkowe, cenne i niezastąpione dla wielu gatunków roślin, zwierząt i grzybów pozostałości ekosystemów wilgotnych, do których ochrony przyczynili się wspólnymi siłami pracownicy Urzędu Miasta Łodzi, pracownicy Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego i Leśnictwa Miejskiego.

Tekst i zdjęcia: Sebastian Piskorski