BioGov

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Projekt pt. „Celebrating Biodiversity Governance” - “BioGov” („Celebrowanie zarządzania bioróżnorodnością” – „BioGov”) jest realizowany w ramach programu Interreg Europa. Kluczowym interesariuszem, wpisanym do wniosku projektowego, współpracującym przy realizacji części merytorycznej dotyczącej bioróżnorodności jest Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. Projekt realizowany jest w Polsce przez Departament Sportu i Turystyki WŁ – partnera projektu. Pozostałymi partnerami są instytucje z Rumunii, Szwecji, Słowenii, Hiszpanii, Belgii i Bułgarii. Koordynatorem całego projektu jest Region Fryslan z Holandii.

Projekt jest realizowany w okresie 4 lat od marca 2018 do marca 2021 roku. W ramach tego okresu zarezerwowano 2 lata na fazę działań merytorycznych i 2 lata na monitorowanie efektów.

Projekt ma na celu:

  1. Poprawę wdrażania polityk regionalnych w zakresie zachowania bioróżnorodności
  2. Wdrożenie dobrych praktyk w zakresie zachowania bioróżnorodności.
  3. Zachowanie tradycyjnych odmian drzew owocowych w regionie.
  4. Stworzenie koncepcji nowego produktu turystycznego opartego na sadach tradycyjnych oraz ochronie bioróżnorodności.

Każdy z partnerów projektu wybiera regionalną grupę interesariuszy z którymi pracuje podczas trwania projektu. Są to przedstawiciele instytucji, jednostek naukowych, organizacji – posiadający specjalistyczną wiedzę potrzebną do realizacji celów projektowych lub możliwości pozwalające na wdrożenie nowych rozwiązań m.in. zmianę polityk regionalnych. Każdy z partnerów realizuje swój własny projekt w danym kraju, dzieląc się doświadczeniami z innymi partnerami. Partnerzy korzystają z dobrych praktyk zaproponowanych przez członków projektu i jeśli to możliwe próbują je wdrożyć na własnym terenie. Projekt służy więc m.in. międzynarodowej wymianie dobrych praktyk w ochronie bioróżnorodności.

W Polsce wybrano temat związany z ochroną i zachowaniem sadów tradycyjnych. Uznano, że niezwykle ważne jest stworzenie nowych rozwiązań w zakresie rozwoju turystyki opartych na lokalnych zasobach kulturowych i przyrodniczych.

Projekt jest w trakcie realizacji, nadal trwają spotkania z interesariuszami i międzynarodowa wymiana dobrych praktyk z partnerami projektu. Wiele jednak już udało się osiągnąć.

W ramach projektu przeprowadzono kilka lokalnych spotkań z interesariuszami, zorganizowano wizytę studyjną dla partnerów oraz przygotowano kilka filmów.

Utworzono dwa raporty. W pierwszym z nich zdiagnozowano sytuację oraz bazę informacji dotyczącą sadownictwa tradycyjnego i towarowego w regionie łódzkim. Wskazano na różnicę w poziomie bioróżnorodności w obu typach sadów. Wskazano grupy, organizacje oraz instytucje w których spektrum działania znajdują się zagadnienia związane z tematyką sadowniczą oraz zachowaniem bioróżnorodności. Wreszcie zalecono wprowadzenie pewnych rozwiązań w obrębie zagadnień stanowiących cele projektu. Drugi raport wskazuje m.in. efekty osiągnięte w wyniku realizacji projektu.

Wśród nich najważniejsze to wprowadzenie zagadnienia bioróżnorodności i ochrony sadów tradycyjnych do Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 oraz Audytu Krajobrazowego. Drugi z dokumentów planistycznych wskazuje szczególnie cenne krajobrazy oraz szczególnie pożądane działania z punktu widzenia ochrony przyrody i krajobrazu. Zapisy zawarte w obu  dokumentach stanowią bazę do tworzenia dokumentów planistycznych niższego rzędu.

Dzięki współpracy i wymianie doświadczeń pomiędzy regionalnym interesariuszami projektu zrealizowano na terenie województwa projekt ekologiczny dla mieszkańców dotyczący ochrony bioróżnorodności i sadów tradycyjnych. Inicjatorem działania była LGD „Kraina Rawki” m.in. we współpracy z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. 

Kolejny pomysł został zainicjowany przez Gminę Jeżów i polega na stworzeniu szlaku turystycznego łączącego miejsca na terenie gminy, w których występuje duża bioróżnorodność i sady tradycyjne oraz atrakcje kulturowe. 

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego w 2020 przystępuje do realizacji projektu pod nazwą „Owoce pamięci”. Rozpoczęcie projektu łączy się z 100 rocznicą urodzin Jana Pawła II i dotyczy działań związanych z zachowaniem i ochroną tradycyjnych sadów, drzew i krzewów owocowych na terenie województwa łódzkiego.                                    

Strona projektu: https://www.interregeurope.eu/biogov

Materiały filmowe stworzone w ramach projektu w Polsce można obejrzeć m.in. na kanale "Promuje Łódzkie" na Youtube.

Założenia projektu realizowanego przez LGD Kraina Rawki:  https://www.krainarawki.eu/ksow-2019