Skocz do treści

Forum Muzeów - Domów Historycznych w Muzeum w Nieborowie i Arkadii

Bolimowski PK   \   Aktualności

W dniu 9 stycznia 2015 r. w Muzeum w Nieborowie i Arkadii odbyło się Forum Muzeów – Domów Historycznych, na które zostali zaproszeni pracownicy Oddziału Terenowego Bolimowskiego Parku Krajobrazowego.

Zostały wygłoszone następujące wykłady:

1. Rola polityki przestrzennej w ochronie i funkcjonowaniu zabytkowych zespołów rezydencjonalnych w kontekście współpracy z samorządem terytorialnym, który poprowadziła Elżbieta Hibner.

2. Muzeum w Nieborowie i Arkadii- Problematyka muzeum w rezydencji.

Prezentacje poprowadziły: Anna- Ewa Czerwińska ( kurator Muzeum), Monika Antczak – kierownik Działu Sztuki Muzeum w Nieborowie i Arkadii, Katarzyna Żak- Zatorska , kierownik Działu Ogrodów Muzeum w Nieborowie i Arkadii, Ksenia Modrzejewska – Mrozowska, ochrona dziedzictwa jako element polityki przestrzennej.

3. Problematyka ochrony rezydencji w województwie łódzkim oraz rejonie skierniewickim.

Wykład ten poprowadziła Katarzyna Starecka, kierownik Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Skierniewicach.

Ostatni wykład poprowadził pracownik Parku specjalista ds. ochrony krajobrazu i wartości historycznych i kulturowych, Krzysztof Pira nt. Formy ochrony krajobrazu z perspektywy zarządzania parkiem krajobrazowym – na przykładzie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego.

Prelegent zaprezentował: Podstawowe informacje na temat Bolimowskiego Parku Krajobrazowego jego rolę, regulacje prawne sprzyjające ochronie krajobrazu na terenie Parku, współpracę BPK z Muzeum w Nieborowie i Arkadii.

Następnie nastąpiła dyskusja wszystkich zgromadzonych w pałacowej Sali Białej, zostały wysunięte wnioski, podsumowano spotkanie. W trakcie prowadzonej dyskusji poruszono również wraz z przybyłymi pracownikami tej instytucji również problematykę Kórnika (sprawa budowy drogi na obszarze pomnika historii).

Nowością podczas Forum Muzeów było uczestnictwo pracowników Parku ( Muzeum w Nieborowie leży w jego granicach).Od kilku lat obie instytucje ( Muzeum – OT BPK) owocnie współpracują ze sobą.

Oprac. Magdalena Bieniek

 <strong>Forum Muzeów</strong><br />(Bolimowski PK) <strong>Forum Muzeów</strong><br />(Bolimowski PK) <strong>Forum Muzeów</strong><br />(Bolimowski PK) <strong>Forum Muzeów</strong><br />(Bolimowski PK) <strong>Forum Muzeów</strong><br />(Bolimowski PK)
Łódzkie promuje