Skocz do treści

II Dzien Festiwalu Nauki PWSZ w Skierniewicach

Bolimowski PK   \   Aktualności

W drugim dniu Festiwalu Nauki (22 maja 2014) odbyła się w Bolimowie konferencja "Zarządzanie obszarami wiejskimi a problemy ochrony przyrody”. Zorganizowana została przez: Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Skierniewicach, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego i Urząd Gminy Bolimów, i współfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Konferencja miała trzy sesje: wykładową, warsztatową i terenową. Wzięli w niej udział przedstawiciele różnych instytucji: przedstawiciele samorządów lokalnych, poseł Krystyna Ozga, Nadleśnictwo Skierniewice, pracownicy Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego in.

Pierwszy wykład - „Zarządzanie obszarami wielskimi – szanse i wyzwania” wygłosił prof. dr hab. Wojciech Stępień. Wykładowca przypomniał słuchaczom, czym były i są dziś obszary wiejskie, jak zmieniły się warunki demograficzne na tych obszarach.. Na zakończenie wykładu zaprezentował nowy kierunek uruchomiany na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Skierniewicach „Zarządzanie obszarami wiejskimi”.

Prezes Lokalnej Grupy Działania „Gniazdo” mgr Zbigniew Wieczork wygłosił wykład „Zarządzanie obszarami wiejskimi – studium przypadku”. Wykładowca zaprezentował dane na temat ilości wniosków składanych do LGD. Poruszył problem długiego rozpatrywania wniosków przekazanych do Urzędu Marszałkowskiego. Poinformował zebranych o trwających już pracach we wszystkich gminach z terenu LGD „Gniazdo” nad lokalnymi strategiami rozwoju jako uszczegółowienie Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020.

Kolejny wykład "Za miedzą - ochrona przyrody w środowisku wiejskim" został wygłoszony przez dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego mgr Hieronima Andrzejewskiego. Wykładowca porównał ekosystem leśny i polno-łąkowy. Zwrócił uwagę na możliwości odnowy tych ekosystemów i czas, jaki jest potrzebny do ich pełnej regeneracji. Omówił czynniki wpływające na spadek różnorodności biologicznej na terenach wiejskich.

Po wykładach w dwóch grupach roboczych dyskutowano w sprawie przyszłość rozwoju zrównoważonego obszarów wiejskich i konieczność ochrony przyrody w czasach kryzysu gospodarczego i trudnej sytuacji samorządów lokalnych. Wypracowano wnioski dotyczące pożądanych zmian legislacyjnych i uproszczenia procedur, a także konieczności wprowadzenia subwencji ekologicznej dla samorządów i uporządkowania gospodarki przestrzenią, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów chronionych.

Wnioski z sesji warsztatowej zostaną opublikowane wraz z uwagami oraz nazwiskami wszystkich współtwórców biorących udział w konferencji.

Podczas sesji terenowej uczestnicy konferencji odwiedzili:

  1. Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Nieborów” – gdzie przedstawiono: rys historyczny, rolę jaką pełnił Zespół w czasie zarządu Dyrekcji Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, plany wykorzystania tego terenu na rzecz aktywizacji społeczności lokalnej w projekcie „Inkubator przedsiębiorczości wiejskiej” przygotowanym przez LGD „Gniazdo”.
  2. otoczenie zbiornika Joachimów-Mogiły – omówiono funkcje jakie może pełnić zbiornik, o ile zostaną uregulowane prawa własności tego terenu.
  3. Mauzoleum w Joachimowie-Mogiłach - cmentarz żołnierzy niemieckich poległych w I oraz II Wojnie Światowej.

Oprac. A. Pruszkowska

 <strong>II Dzień Festiwalu Nauki</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>II Dzień Festiwalu Nauki</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>II Dzień Festiwalu Nauki</strong><br /><i>fot. K. Pira</i><br />(Bolimowski PK) <strong>II Dzień Festiwalu Nauki</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>II Dzień Festiwalu Nauki</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>II Dzień Festiwalu Nauki</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>II Dzień Festiwalu Nauki</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>II Dzień Festiwalu Nauki</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>II Dzień Festiwalu Nauki</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>II Dzień Festiwalu Nauki</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>II Dzień Festiwalu Nauki</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>II Dzień Festiwalu Nauki</strong><br /><i>fot. S. Pytliński</i><br />(Bolimowski PK) <strong>II Dzień Festiwalu Nauki</strong><br /><i>fot. S. Pytliński</i><br />(Bolimowski PK) <strong>II Dzień Festiwalu Nauki</strong><br /><i>fot. S. Pytliński</i><br />(Bolimowski PK) <strong>II Dzień Festiwalu Nauki</strong><br /><i>fot. S. Pytliński</i><br />(Bolimowski PK) <strong>II Dzień Festiwalu Nauki</strong><br /><i>fot. S. Pytliński</i><br />(Bolimowski PK)
Łódzkie promuje