Przedborski Park Krajobrazowy

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Podstawowe formy zajęć edukacyjnych w PPK:

 1. Zajęcia terenowe:
 • jednodniowa wycieczka autokarowa,
 • zajęcia na ścieżkach edukacyjnych
 1. Zajęcia stacjonarne:
 • prelekcje w sali edukacyjnej Przedborskiego PK
 • prelekcje na terenie szkół i innych placówek

Propozycja wycieczki autokarowej po Przedborskim Parku Krajobrazowym:

o 9.00 wyjazd spod siedziby Parku.

o 9.05 rynek przedborski (krótki rys historyczny miasta, rzeka Pilica, rynek, kościół parafialny, główne zabytki Przedborza)

o 9.30 przejazd do rezerwatu torfowiskowego „Piskorzeniec”

o 9.45 rezerwat torfowiskowy „Piskorzeniec” (ekosystemy leśne, torfowiskowe i wodne)

o 10.45 przejazd do wsi Góry Suche

o 10.55 wejście na wzniesienie Fajna Ryba (punkt widokowy, najwyższe naturalne wzniesienie woj. łódzkiego)

o 11.30 przejazd na teren rezerwatu stepowego „Murawy Dobromierskie”

o 11.45 rezerwat „Murawy Dobromierskie” (roślinność kserotermiczna w rezerwacie pochodzenia antropogenicznego)

o 12.15 przemarsz do rezerwatu leśnego „Bukowa Góra” (100 m)

o 12.20 rezerwat „Bukowa Góra” (nawapienna buczyna pochodzenia naturalnego)

o 13.15 dojście do punktu wypoczynkowego (ognisko).

o 14.00 powrót do Przedborza.

Trasa przejazdu autokarem po PPK długości 47 km.

Zajęcia na ścieżkach edukacyjnych.

 1. Ścieżka edukacyjna „Osobliwości Góry Kozłowej”. Ścieżka poprowadzona grzbietem wzniesienia Góra Kozłowa z następującymi przystankami: charakterystyka Pasma Przedborsko – Małogoskiego, zespoły leśne boru świeżego, lasu grądowego, buczyny, lasów łęgowych, rola i znaczenie mrówek, widłaki, historia łowiectwa.
 2. Leśna Ścieżka Edukacyjna w Nadleśnictwie Przedbórz. Przystanki ścieżki: trzebieże, czyszczenia, ochrona lasu, dzikie zwierzęta leśne, uprawy leśne, pozyskiwanie drewna, szkółka leśna, zagospodarowanie turystyczne, rezerwat Bukowa Góra, rezerwat Murawy Dobromierskie.
 3. Ścieżka przyrodniczo – historyczna w Przedborzu im. prof. Jakuba Mowszowicza. Przystanki ścieżki: Majowa Góra, pomnik marszałka J. Piłsudskiego, zalew przedborski, kapliczka pożegnalna, wydma nad zalewem, dolina Pilicy i cmentarz żydowski, park miejski, oczyszczalnia ścieków.
 4. Ścieżka przyrodniczo – historyczna im. Kazimierza Wielkiego w Przedborzu. Przystanki ścieżki: wzgórze Wapiennik, góra Winnica, Rynek, Muzeum Ludowe, kościół p. w. św. Aleksego, Stodoły, Cmentarz, łąki w dolinie Pilicy, Błonia, Źródełko, bulwar Mariana Wnuka.

Zajęcia stacjonarne.

Zajęcia stacjonarne są prowadzone w Salce Edukacyjnej Przedborskiego Parku Krajobrazowego (pojemność sali do 30 osób) oraz na terenie placówek zewnętrznych. Mają charakter prelekcji lub pogadanki ilustrowanej prezentacją multimedialną. Tematyka spotkania i zakres poruszanych zagadnień są dostosowane do wieku odbiorców.

Przykładowa tematyka zajęć stacjonarnych:

 1. Walory i charakterystyka parków krajobrazowych OT Nadpilicznych Parków Krajobrazowych.
 2. Formy ochrony przyrody występujące na terenie OT NPK – definicje, prezentacja, podobieństwa i różnice.
 3. Parki krajobrazowe województwa łódzkiego „Piękno tkwi w różnorodności”.
 4. Z biegiem rzeki Pilicy – prezentacja walorów przyrodniczo - kulturowych doliny Pilicy w granicach OT NPK.
 5. Główne gatunki lasotwórcze – rozpoznawanie po liściach.
 6. Funkcje parku krajobrazowego.
 7. Rośliny i zwierzęta objęte ochrona gatunkową wybranego parku krajobrazowego OT NPK.
 8. Wiosna w parku krajobrazowym – zajęcia dla dzieci przedszkolnych.
 9. Dziedzictwo kulturowe wybranego parku krajobrazowego w OT NPK.

Zajęcia trwają 1-2 godz. lekcyjne. Podczas zajęć wykorzystuje się pomoce naukowe w postaci prezentacji multimedialnej, eksponatów, tablicy, folderów i tablic informacyjnych